«მარაბდა-კარწახის რკინიგზის» პროექტი

2015 წელს შპს «მარაბდა-კარწახის რკინიგზის» შეკვეთით კომპანიამ შეასრულა ახალქალაქის სარკინიგზო სადგურის მიკროპროცესორული ცენტრალიზაზიის მოწყობილობების მშენებლობოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა.